Energia solar tèrmica

Energia solar tèrmica

Es l’aprofitament de l’energia del Sol per a l’escalfament de fluids destinats a diferents usos. En cas que sigui una instal·lació domèstica sera anomenat sistema d’escalfament a baixa temperatura, i serà utilitzat per a l’escalfament d’aigua o calefacció, addicionalment pot utilitzar-se una màquina de refrigeració que fa servir el calor encontes de l’electricitat per fer d’aire acondicionat.
L’energia solar tèrmica, d’una forma o altre ha sigut utilitzada desde l’antiguitat, al principi l’utilització era purament passiva, és a dir que no es manipulava l’energia provinent del sol simplement s’utilitzava, gràcies als avenços tècnics, va ser possible l’aprofitament l’energia tèrmica solar, i mes tard l’energia solar fotovoltaica.
Per a la captació d’energia solar tèrmica es necesiten una serie d’elements que expliquem a continuació.

Captador solar: Element encarregat de captar la radiació solar i transformarla en energia tèrmica.
Circuit primari: Encarregat de transportar el calor desde el captador fins l’acumulador.
Intercambiador de calor: Intercambia la temperatura de l’aigua segons el que desitgi la persona que està utilitzant el sistema
Acumulador: Es on s’acumula l’aigua calentada per el seu consum útil.
Circuit secundari: Circuit de consum, per un extrem entra aigua freda i per l’altre l’aigua calentada que ha de ser utilitzada.
Bombas: Impulsen l’aigua per tot el circuit.
Panell de control: Es Mostren les temperatures en cada moment.

Com es pot llegir a la introducció existeixen dues aplicacions d’aquesta energia que son l’ús domèstic o de petites instal·lacions o l’ús a grans centrals, segons l’ús ara veurem els diferents colector d’energia que tenim, es classifiquen en tres graus segons la temperatura:

-Colector de baixes temperatures: Poden escalfar com a màxim a uns 65°C
-Colector de temperatures mitges: Treballen per poder proporcionar calor útil a temperaturas que oscilan entre els 100 i els 300°C
-Colector d’altes temperatures: Son els dispositius que treballen a temperatures superiors als 500°C, son utilitzats per la generació de energia electrica.

Gràcies a la utilitat que ens podria proporcionar un sistema de captació d’energia solar instal·lat a la nostra vivenda podem reduir el consum energètic en un 50% o més, ademés estarem ajudant a reduir el calentament global.
La Instal·lació de tots aquests aparells a una vivenda seria d’uns 1000 o 1200 euros depenent dels “extres” que vulguem afegir.
Aquesta energia podria ser utilitzada per tothom pero a causa de les taxes que imposa el govern de l’estat és més rentable la utilització de l’energia convencional que no la instal·lació d’aquests sistemes.

Tot i la utilitat d’aquest sistema d’energia renovable, és molt poc utilitzada a causa del preu de les taxes.

2 m² de captadors = 1.5T CO2 /any

2 m² captadors pot evitar l'emissió d'1,5 tones de CO₂ a l'any

50+ centrals

Més de 50 centrals termosolars

60+ treballadors /central

Equips de més de 60 treballadors només a les centrals termosolars, sense comptar els instal·ladors a domicilis, etc

Close Menu