Energia geotèrmica

Energia geotèrmica

L’energia geotèrmica és calor a la terra. La paraula geotèrmica prové de les paraules gregues geo (terra) i termes (calor). L’energia geotèrmica és una font d’energia renovable perquè la calor es produeix contínuament a l’interior de la terra. Les persones fan servir la calor geotèrmica per banyar-se, escalfar edificis i generar electricitat. L’energia geotèrmica prové de jaciments geotèrmics. Hi ha tres tipus de jaciments, es poden dividir en:

Jaciments d’aigua calenta: Poden ser en forma de font, aquest jaciments eren ja utilitzats desde l’antiguitat per tot l’imperi Romà en forma de banys i termes, en l’actualitat se’ls dóna el mateix us. Un tipus de jaciment d’aigua calenta son els aqüífers subterranis, que es tracten de zones subterrànies amb aigua a alta temperatura i a poca profunditat. Per aprofitar aquests jaciments es construeixen dos pous , un d’extracció i l’altre per on es torna l’aigua al aquifer perquè es torni a escalfar i així repetir el procés i fer que sigui un recurs inesgotable.

Jaciments secs: Aquest tipus de jaciments com bé diu el seu nom no necessiten aigua per generar energia geotèrmica, això es deu a que es un tipus de producció artificial. Tracta de trobar a no molta profunditat, jaciments de pedra calenta, es faran dos perforacions, una per on entra l’aigua freda, i l’altre per on sortirà el vapor que sortirà a pressió.

Geisers: Consisteixen en fonts geopresurizados és a dir que es troben a molta més profunditat, son perilloses, ja que en aquestes fonts es abundant el gas natural i altres agents químics potencialment perillosos.

L’energia geotèrmica a baixa temperatura (50 a 100 graus) s’utilitza principalment per calefacció mitjançant xarxes de calor
Un altres us que es donat a l’energia geotèrmica es l’aprofitament de la calor per fins industrials o termes.
Refrigeració per absorció, però requereix un equip específic i general ment d’electricitat mitjançant generadors, es necessita grans inversions de capital pero pot aportar energia i electricitat per regions tant grans com la Toscana.

Comparacions

1 km³ de roca calenta a 250 graus equival a 40 milions de barrils de petroli

1,9M tones

L'aprofitament de les energies geotèrmiques a Espanya evitaria l'emissió d'1,9 milions de tones de CO₂ emes a l'atmosfera

13330+ treballadors

Es preveu la creació de més de 13.330 llocs de treball gràcies a l'evolució de les energies geotèrmiques

Close Menu