Biomassa

Biomassa

La biomassa com a font d’energia pot ser tant d’origen vegetal com animal. En l’origen vegetal pot ser de conreus especifica destinats a la biomassa, o d’origen forestal, és a dir, llenya, restes de treballs forestals o residus de fusta recuperats de activitats alienes al sector forestal com residus de construcció i demolició. En l’origen animal s’utilitzen restes orgàniques d’animals, com els fems.
Desde sempre la Biomassa havia sigut utilitzada com a font energetica , pero a causa de l’ús de combustibles fòssils a la Revolució Industrial, la biomassa es va veure afectada i va passar a ocupar un segon pla, però actualment gràcies a diversos factor com el canvi climàtic, l’encariment del preu del petroli o l’augment de la producció agrícola l’energia de la biomassa ha tornat a ser una important font.

La biomassa pot ser utilitzada amb 4 finalitats:
-Producció d’energia tèrmica: Sistema de combustió directa, s’utilitza per donar calor, que es pot utilitzar per cuinar aliments o assecar productes agrícoles.
-Producció d’energia biògas: La finalitat d’aquests processos es l’obtencio de combustibles com el meta, util per el sector ramader o agricola.
-Producció de biocombustibles: Son l’alternativa als combustibles tradicionals de transport, existeixen dos tipus de biocombustibles, un es el bioetanol que substitueix a la benzina, l’altre el biodiesel que substitueix el gasoil.
-Producció d’energia elèctrica: Es pot produir per combustió o per gasificació i es poden obtenir potencies de fins a 50MW.
La crema o combustio de la biomassa no emet gasos d’efecte hivernacle.

La demanda de biomassa contribueix a la gestió forestal i per exemple fa que sigui possible la sortida al mercat per la fusta de menor qualitat, el que alhora disminueix el risc d’incendis i millora l’estat de les masses forestals.
La Biomassa és la font renovable que mes llocs de treballs genera.
L’ús de la biomassa permet reduir la necessitat de combustibles fòssils i la generació d’un balanç economic positiu inferior a aquest esmentats, cal afegir que te major estabilitat de preu.
S’ha de dir que l’energia biomassa és de les energies renovables la més utilitzada de totes a l’estat Espanyol.

318% des de 2008

L'increment de l'energia generada per biomassa des de 2008 ha estat més d'un 318%.

9.556 instal·lacions

9.556 instal·lacions de biomassa que genera una energia estimada de 3.002,3 GWh.

37 empreses

37 empreses productores dedicades a la biomassa.

Close Menu